Friluftsliv

Axmar naturreservat

Axmar naturreservat bildades 1978 och är det största naturreservatet i Gävleborgs län. Det ligger både i Gävle och Söderhamns kommun. Det ingår i Natura 2000-området Axmar-Gåsholma samt riksintresseområdet Axmarkusten.

Det består av det relativt orörda kustområdet på gränsen mellan Gästrikland och Hälsingland.

Skärgårdsområdet är mycket flackt och stenigt med en lätt kuperad terräng. Det innehåller ett stort antal öar av skiftande storlek, från 400 ha ned till minsta skär.

Reservatet präglas av barrblandskog med inslag av björk och asp. Klibbal förekommer i sankare partier. Området hyser ett rikt fågelliv av, för Gästrikekusten, typisk karaktär. För friluftsliv är Kusön med ett gammalt fiskeläge och Kusö kalv värda ett besök.

Besöksförbud

Under tiden 1 maj – 1 augusti är det förbjudet att beträda Granskär eller att uppehålla sig i vattenområdet inom 100 m från Granskärs stränder. Syftet är att skydda områdets värdefulla och känsliga djurliv.

Läge: Kustområdet nordost om Axmar

Kommun: Gävle och Söderhamns kommun

Storlek: ca 4500 ha

Bildat: 1978
Förvaltare: Länsstyrelsen Gävleborg

Naturtyper: Vatten, skog, våtmark och jordbruksmark.

Service: Informationsskylt, brygga, torrtoalett, vindskydd, rastplats, eldplats, sopmaja och stig (ca 3 km).

Den här informationen är i sin helhet hämtad från Länsstyrelsen Gävleborgs hemsida. För kartor och mer information angående Axmar naturreservat se derashemsida (klicka här).


 

Fjärdön

Orörd skogsklädd ö i Hamrångefjärden. 
Möjlighet till bad både från klippor och sandstränder. Drickbart källvatten, grillplatser och utrymme för tält. Fornlämningar och promenadstigar.

Läs mer i broschyren Fjärdöns framtid här


 

Gåsholma naturreservat

I Gåsholma naturreservat möter du en omväxlande och oexploaterad skärgårdsmiljö. Här trivs både häckande fåglar och friluftsälskande människor. Uppmärkta strövstigar tar dig runt på de flacka öarna Gåsholmen och Synskär.
Strandskata, gräslök och svärdslilja

I reservatet finns ett rikt fågelliv. Här kan du få se storskrake, småskrake, tobisgrissla, strandskata och roskarl. På Gåshällan råder tillträdesförbud under delar av året, till skydd för fåglarna.De större öarna täcks till stor del av skog. Stränderna är klippiga och blockrika, och på vissa klipphällar med basisk berggrund trivs kalkälskande arter som nordlåsbräken. Även vild gräslök har hittats i området.

På de båda större öarna finns även bälten med havtorn, och på nordöstra Gåsholmen ligger ett litet näringrikt kärr där den vackra gula svärdliljan växer.

Värdefulla livsmiljöer under ytan
Gåsholma är ett av de få naturreservat där man även tittat på naturvärden under ytan. Det marina området i reservatet är rikt på olika livsmiljöer, med såväl grunda vikar som hårdbottnar på större djup.

De grunda vikarna är viktiga lek- och uppväxtområden för flera fiskarter eftersom vegetationen ger skydd åt yngel och småfisk. Här finns även gott om mat för sjöfåglar.

Runt Gåshällan, som är mer exponerad, finns det hårdbotten (klipphällar, stenblock mm) och här växer blåstången och smaltången i kraftiga bestånd. Båda dessa arter är mycket viktiga för det marina ekosystemet eftersom många kräftdjur söker skydd i tångruskorna. Kräftdjuren utgör sedan föda åt fiskarna i området.

Gåsholma naturreservat kan endast nås med båt.

Storlek: 72 ha
Bildat: 1972
Kommun: Gävle kommun
Förvaltare: Länsstyrelsen Gävleborg
Naturtyper: Skog och vatten
Service: Informationstavlor, rastplatser och markerade stigar (2,5 km på Gåsholmen, drygt 1 km på Synskär).

Den här informationen är i sin helhet hämtad från Länsstyrelsen Gävleborgs hemsida. För kartor och mer information angående Gåsholma naturreservat se deras hemsida (klicka här).


 

Hådells gammelskogs naturreservat

Naturreservatet bildades sedan en privat skogsägare skänkt skogsområdet till länsstyrelsens naturvårdsenhet för att bevaras och vårdas för framtiden.
Här har flyttblock från inlandsisens dagar blivit gryt för både räv och grävling, klapperstensfältet är täckt med 200-årig lava och ståtliga furor susar sedan århundraden tillbaka.

Hådells gammelskog bjuder ett unikt och varierat skogslandskap, präglat av en påtaglig balans mellan djur och natur.

Hitta hit!
Åk gamla E4 och vid de gamla bruksgårdarna i Vifors finns skyltning till reservatet.

Läge: 3 km norr om Bergby
Kommun: Gävle kommun
Storlek: ca 15 ha
Bildat: 1999
Förvaltare: Länsstyrelsen Gävleborg
Naturtyper: Skog och våtmark.
Service: Informationsskylt, parkeringsplats, rastkoja, eldplats och stig (ca 800 m).

Mer information och karta hittar du på Länsstyrelsen Gävleborgs hemsida, klicka här! 


 

Häckelsängs högmosse och Gnagmur naturreservat

Här finns en av landets nordligaste högmossar som dessutom är mycket välutvecklad med över 150 gölar koncentriskt orienterade runt mossens högsta punkt.
Häckelsängs högmosse och Gnagmur naturreservat bildades 1981 i syfte att bevara mossarnas hydrologiska och morfologiska utveckling, att låta den gamla skogen inom vissa skogsholmar och skogsbestånd utvecklas till naturskog samt att bevara olika biotoper för djurlivet.

Reservatet är av riksintresse för naturvården sedan 1988, det ingår i Natura 2000 samt i Myrskyddsplan för Sverige. Det benämns i samtliga dessa fall Axmar högmosse och Gnagmur.

Området är relativt svårtillgängligt och mycket sankt.


 

Trollharens Turistservice

Erbjuder dig att vandra på urgamla stigar, besöka fiskelägen på öarna, fiska med guide eller bara ta en båttur, campa en natt eller två på någon av våra många öar. 
Tre samarbetande företag som kan genomföra ”event” i skärgårdsmiljö inom det mesta när det gäller kust och hav.

Trollharens Fisk,
Lars-Ove Flodberg
070-561 62 12

Granöstugan,
Susanne Nordqvist
070-461 56 67

Turistservice i Skärgården,
Hans Bohman
070-630 66 21