Vision Hamrångebygdens Äldreomsorg

Vision Hamrångebygdens Äldreomsorg

 

Slutredovisning av projektet VHÄ, Vision Hamrångebygdens Äldreomsorg.

      

Projektet är genomfört av en projektgrupp under Hamrångegruppen som är en lokal demokratigrupp för Hamrånge i Gävle kommun. 

Projektet har haft en ledningsgrupp som arbetat kontinuerligt under hela projekttiden. Utöver detta har ett antal personer, ca 15 -20, deltagit vid olika möten och sammankomster.   Projektets ledningsgrupp har varit: Stig Edvinsson, Berit Östlund, Carolina Sjödin, Karin Åberg, Ralf Åkerblom

Projektets bakgrund och syfte:

En levande landsbygd är ett begrepp som började användas för många år sedan. Det gjorde att flera riksdagsbeslut togs där visionerna och målsättningen var entydig, och idag är en levande landsbygd ett gängse begrepp.  Och visst har det inneburit mycket för landet som helhet. Men tyvärr har många politiska löften, viljeinriktningar och beslut inte inneburit den utveckling som många förväntat sig. Man kan bara spekulera i varför det har blivit så. Riksdagsbeslut är många gånger bara ett första steg. Besluten ska sedan realiseras i praktisk handling såsom exempelvis på regional och lokal nivå. Och tyvärr har inte utvecklingen gynnat landets landsbygd i den omfattning som är direkt avgörande för att begreppet en LEVANDE LANDSBYGD skall vara värd namnet!

Landets stora och mellanstora städer växer inifrån. Visst finns det undantag men dom är inte så många. Satsningarna sker främst i stadskärnorna och dess närhet. Samarbetet mellan städer som gränsar mot varandra är heller inte det bästa. I många fall är det precis tvärt emot! Det är förödande om vi tillsammans ska utvecklas som helhet. Gävle är inget undantag i detta sammanhang! Man kan bara hoppas att Gävle, Sandviken och varför inte också Ockelbo, Söderhamn och Bollnäs inleder ett mycket större samarbete än vad som finns idag.  Stora investeringar måste föregås av diskussion och planering tillsammans, allt från stora idrottsarenor, äventyrsbad till stora turistsatsningar. Vad gäller Hamrånge, i Gävle kommun, och Söderhamn kommuns underbart fina kust, är ett större samarbete livsviktigt för att tillgodose både dagens och framtidens turism.

En viss ändring tycker vi oss finna i Gävle kommun och dess styrande politiker. Det gläder oss naturligtvis mycket! Nu är det bara att hoppas att vi kan gå från ord till handling! Hamrånge har det senaste året alltmer börjat jobba för bygdens utveckling. I Hamrånge ska man kunna leva och bo från ung till gammal. Vi ska ha skolor både för små barn och stora barn.  Vi ska ett bra boende både för unga och gamla.

Byggandet är en av de allra viktigaste frågorna förbygdens framtida utveckling. Både lägenheter samt ett tryggt boende för äldre som inte längre orkar bo kvar i sina hus och de äldre som bor i lägenheter och inte längre klarar sig själva.

Mot bakgrund av detta bestämde vi oss för att starta VHÄ. Projektets syfte och målsättning var främst att skapa en kraftfull opinion för byggandet av ett tryggt och bra boende för Hamrånges alla äldre. Projektet har arbetat med och arbetar fortfarande mycket med att hjälpa till med olika aktiviteter för bygdens äldre.

 

Vad har då projektet uppnått och vilket resultat;

Projektet fick ett stort genomslag i bygden med många engagerade människor. I vår opinionsbildning fick vi hjälp av flera av bygdens kända profiler från bland annat föreningsliv, kyrkan och det privata näringslivet. Projektet fick därigenom Gävle kommun att arbeta fram en enkät i frågan. Enkätens syfte var att undersöka hur invånarna i Hamrånge ser på sitt framtida boende. Enkäten distribuerades till alla som var 55 år eller äldre, nära 1500 personer. Projektets opinionsarbete bidrog starkt till den ovanligt höga svarsfrekvensen, 70,6 procent, utan påminnelse.

Projektets ledningsgrupp har under projekttiden deltagit vid sammanträden och haft kontakter med ansvariga politiker och tjänstemän bland annat omvårdnadsnämnden, bygg- och miljönämnden samt kommunledningen. Vi har även bjudit in de politiska partierna för att på plats informera om projektet.

Ovan beskrivna arbete har resulterat i att en byggrupp har bildats i bygden. Denna grupp ska nu påbörja konkreta diskussioner med kommunen för ett byggande av trygga bra boenden för äldre samt ett utökat antal platser på ett befintligt särskilt boende för äldre.

Projektet har även resulterat i att ett antal idéer omsatts i praktisk verksamhet. En förstudie har genomförts för att undersöka intresse av ett teaterprojekt av äldre för äldre, anhöriga samt övriga. Finansieringen av denna genomförda studie bekostades av kommunen. Projektet har också varit behjälplig med olika aktiviteter för våra äldre, bland annat tipspromenader, och att ett samarbete inletts mellan kommunens bibliotek och bygdens äldreomsorg. Syftet med detta är att kunna erbjuda möjlighet att lyssna på musik samt ljudböcker inom kommunens äldreomsorg. Ekonomiskt bidrag till detta har vi fått från John Erikssons stiftelse i Gävle. Bidraget var på 5 tkr.

Vidare har projektet haft en hemsida under Hamrångebygdens portal där vi under projekttiden lagt ut aktuell information om vårt arbete. I samband med detta har vi också skickat ut information till samtliga personer som deltagit från och till i projektet.

Avslutningsvis och en kort sammanfattning från projektledningen:

Vi tackar varmt för det ekonomiska stödet från Er inom Leader. Utan denna hjälp har vi haft mycket svårt att genomföra projektet i den omfattning och med det resultat vi uppnått.

Vårt arbete kommer fortsätta i viss omfattning. Detta bland annat för att säkerställa att den byggrupp som vi startat uppnår de resultat och målsättning som projektet syftade till.
Hamrånge november 2015
Med vänliga hälsningar projektledningen genom/ Stig Edvinsson

Ekonomiredovisning VHÄ, Vision Hamrångebygdens Äldreomsorg

Faktiska betalda kostnader i projektet: 25 059 kr

Intäkter från projektet: se nedan under andra finansiärer: 40 000 kr

Värdet på det ideella arbetet i projektet: 57 225 kr

Bidrag från Leader: 25 000 kr

Not; andra finansiärer;

Bidrag från Gävle kommun samt John Erikssons stiftelse på totalt 40 tkr fördelat enligt följande:

Lönekostnader för dramapedagog som genomfört en förstudie för ett teaterprojekt av äldre för äldre, anhöriga och andra. Denna förstudie visar på ett stort intresse för en kommande teateruppsättning. Bidraget från Gävle kommun till förstudien bestod av 35 tkr.

Från John Erikssons stiftelse fick projektet 5 tkr som använts till teknisk utrustning, radio och CD –spelare. Detta i samband med att projektet startade ett samarbete mellan Gävle kommuns bibliotek och äldreomsorgen i Hamrånge. Boende på äldreboendet, Solberga, samt dagligverksamheten Träffpunkten och Pärlan har nu möjlighet att lyssna på musik och ljudböcker de är intresserad av. Biblioteket levererar med jämna mellanrum ”ljudlådor” där de äldre kan välja vad de vill lyssna på.

————————————————————-

Lyxmiddag från Abbas Krog – Tipspromendsvinst på Solberga/Solsidan

Måndag, 17 febr 2014, levererade Abbas Krog Bergby första månadsvinsten till vinnaren till Solsidans tipspromenad. En gång per månad sponsrar Abba en ”lyxmiddag” till den som vinner tipspromenaden som Solsidan/ABF på Solberga anordnar. STORT VARMT TACK Abbas!!!

 

Tipspromenadsvinnaren Gunvor tillsammans med Ralf. Bakom barnbarnet Zenita samt Maria som jobbar på Solberga.

Uffe, Konsum Norrsundet och Emil & Emelie, ICA Bergby sponsrar också med tipspromenadvinser!

UffeCoop
Mu SÅ BRA”
svarade Uffe när vi frågade om sponsring.

ICA
En glad, go och omtyckt ICA -familj som kommit till bygden.

Vision Hamrångebygdens Äldreomsorg riktar ett sort varmt tack till Uffe, butiksföreståndare Konsum Norrsundet och Emil & Emelie, ICA Bergby för sponsringen av månadsvinster!

Tipspromenaderna som anordnas är mycket uppskattade av de boende som promenerar och svarar på frågorna som finns uppsatta runt om på Solberga.

Solsidan bedrivs av ABF i samarbete med Solberga. En dagverksamhet som är mycket uppskattad av de boende. På Solsidan kan de boende umgås och ha trevligt i ”grannars” sällskap. Nybakat gott på bordet och kaffe står alltid framdukat. På gång är också möjligheten för de boende att kunna lyssna på ljudböcker eller önskad musik. Bmyshörna iblioteket i Bergby i samarbete med Solsidan planerar en där det ska finnas både ljudböcker och musik. En bärbar enhet ska också ge dom som vill möjligheten att ta med sig det dom vill lyssna på till sitt rum.

——————————————————————–

För mer info kan ni ringa Stig Edvinsson 070-573 58 28 eller eller maila stig.edvinsson@hotmail.com