Hamrångegruppen

Vi driver frågor för bygdens utveckling.

Hamrångegruppen driver frågor som berör Hamrångebygden. Våra möten är öppna för alla bygdens invånare.

 

Tillsammans kan vi driva och påverka vad som händer i trakten.

Aktuella ärenden
Leaderbidrag för att upprätta en förstudie för resecentrum i Hagsta/Hacke Gård har beviljats och projektet rullar! Till projektledare har Göran Bäurle utsetts. Kommunfullmäktige är informerade om projektet och har besluta att kommunen ska stödja arbetet med förstudien.

Hamrångegruppen har skickat ett förfrågan till Gästrike Återvinnare om att utöka öppettiderna vid återvinningsanläggningen i Hagalund med att ha helgöppet en gång i månaden. Idag har den endast öppet på tisdagar mellan kl 13-19. Svaret vi fått från Gästrike Återvinnare är positivt då de meddelat att de kommer att från och med april till oktober 2011 prova utöka öppettiderna till en helgdag varannan vecka.

Totrabadet har förlagts med parkeringsförbud för bilar då området ligger inom skyddsområde för grundvattentäkt och en parkering som uppfyller kraven saknas. Genom ett medborgarförslag som lämnats in har kommunfullmäktige beslutat att bidra med pengar för att iordningställa en parkering som är godkänd och klarar kraven för grundvattentäkt.

Ärenden som Hamrångegruppen bevakar är översiktsplanearbetet samt järnvägsutredningen för ostkustbanan till dubbelspår.

Belysning på allévägen till kyrkogården har diskuterats och en skrivelse har upprättas till tekniska kontoret. Svaret var dock inte så positivt då de meddelade att medel för belysningsinvesteringar är för närvarande ytterst begränsade med små möjligheter att investera i nya belysningar. Kommunen kan om möjligt hjälpa vägföreningen med att stå för en framtida drift.

Under 2010 har även Hamrångegruppen deltagit i kommunens arbete med att ta fram en cykelplan. Tillsammans med kommunens konsult har vi föreslagit en hel del åtgärder i bygden.