Hamrångefjärdens IK kallar till Årsmöte 2023

Tisdag 23 maj 2023 18:30 - 19:30 Hamrångefjärdens Idrottsplats, Hamrångefjärden

Om evenemanget

Föredragningslista
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Fråga om mötet blivit behörigt utlyst
4. Fastställande av föredragningslista
5. Val av mötesordförande och – sekreterare samt protokolljusterare och röstkontrollanter
6. Fastställande av verksamhetsberättelse
7. Fastställande av resultat och balansräkning
8. Revisorernas berättelse
9. Beslut om ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret
10. Fastställande av stadgar
11. Fastställande av medlemsavgifter
12. Fastställande av verksamhetsplan
13. Behandling av förslag och motioner
14. Val av ordförande, övriga styrelseledamöter, suppleanter till styrelsen, revisorer
15. Fastställande av firmatecknare
16. Övriga frågor
17. Avslutande av mötet