Aktuella ärenden inom Hamrångegruppen

Beslutsväg för hantering av ansökningar från Hamrångebygden till Gävle kommuns ytterområdessatsning med 5 Mkr årligen till de tre ytterområdena (Hamrångebygden, Hedesunda och Forsbacka)

Gävle kommuns ytterområdessatsning

Bakgrund
Kommunfullmäktige har beslutat att avsätta 5 miljoner kronor per år till utvecklingsinsatser i Gävle kommuns ytterområden. Inledningsvis fokuseras arbetet på tre områden: Hamrångebygden, Hedesunda och Forsbacka under år 2017-2022. Medlen ska kopplas ihop med önskemål för lokala utvecklingsplaner och ett tydligt medborgarperspektiv.

Syfte
Ytterområdessatsningen ska stimulera utveckling och skapa framtidstro i Hamrångebygden, Hedesunda och Forsbacka. Det är invånarnas engagemang som ska vara vägledande för hur medlen ska användas.
Utvecklingsprocessen baseras på följande principer:

– Engagemang. Resurserna ska användas till att väcka och belöna engagemang.
– Utifrånperspektiv. Invånarna har inflytande över hur resurserna ska användas.
– Bred uppslutning. Alla invånare och grupper är välkomna att engagera sig i arbetet.
– Enkelhet. Det ska vara enkelt att ansöka, besluta och realisera insatser.
– Möjliggöra. Resurserna ska användas för att möjliggöra olika utvecklingsinsatser.
De kan t ex. användas till investeringar, inköp av material, till att skapa mötesplatser och bygga relationer.
– Nytänk. Resurserna ska i första hand användas till att göra något nyskapande.
– Planerat. Utvecklingsarbetet ska vara planerat och utgå från den lokala utvecklingsplanen.

Vad kan resurserna användas till?
Resurserna ska användas för att möjliggöra de behov och önskemål som kommer från invånarna i respektive område. Spännvidden är bred – allt ifrån mindre investeringar i byggnader och anläggningar till att stimulera möten, utbyten, föreningsarbete och relationsbyggen. Resurserna ska inte ersätta verksamheter, drift och underhåll eller investeringar som ska göras av kommunens förvaltningar och bolag. Medlen kan användas som offentlig medfinansiering i t ex EU-projekt.

Organisation
Varje område utser en lokal utvecklingsgrupp som prioriterar blad de ärenden som inkommer utifrån en rad kriterier. Prioriterade ärenden överlämnas till kommunens lokala utvecklingsledare för handläggning och beredning. Beslut fattas i ytterområdessatsningens styrgrupp, som är utsedd av Kommunstyrelsen. Beslutade ärenden följs upp och redovisas.

Ansökan om medel för utveckling av Gävle kommuns ytterområden

 

Några exempel Hamrångebygdens beviljade ärenden i Gävle kommuns ytterområdessatsning

 • Hemsida Axmarby
 • Röjning av elljusspår i Norrsundet
 • Förstudie: Land och sjömack i Norrsundets hamnområde
 • Ljud- och ljusanläggning till Norrsundets Arbetarteaterförening
 • Uppställningsplatser för husbilar och husvagnar i småbåtshamnen
 • Företagsfrukostar i företagarföreningens regi
 • Uppställningsplatser för husbilar och husvagnar vid Knutpunkten
 • El till produktionsköket, Knutpunkten
 • Utegym på Heden, Norrham
 • Belysning till utegym på Heden
 • Digital utrustning, Norrham
 • Offentlig cykelpump i Bergby och Norrsundet
 • Modernare utrustning till Norrsundets skytteförening
 • Tågdagen i Norrsundet (Inställt)
 • Röjning, infart, parkering och isättningsplats för båtar på Kolboxen i Norrsundet.
 • I läggningsplats för båtar i Hamrångefjärden (EPA-viken).
 • I läggningsplats för båtar vid Viksjön (Storverksbron).
 • Ljudanläggning till Lindövallen och gymnastikhallen
 • Läktare till Lindövallen
 • Linjeringsmaskin till Lindövallen
 • Förbättringsarbete av el och belysning i elljusspåret i Hamrångefjärden.
 • Kompletterande ljudanläggning med trådlösa myggor, Arbetarteaterföreningen.
 • Renovering av tak på tvättstugan/badhuset i Axmar Bruk, en del i en större ansökan med flera medfinansiärer.
 • Kul på sjön, inköp av aktivitetsutrustning, Norrsundets Motorbåtsklubb.
 • Buss till Yrkes-SM, medverkar gör Bergby Centralskola åk 8 och 9.
 • Kamerans ABC, genomförande av workshopserie för lokal utveckling.
 • Kustkonst, genomförande av konstrunda i Hamrångebygden påsken 2018.
 • Informationsplattform/hemsida Hamrångebygden
 • Ny utrustning till Rockskolan, ABF.
 • Dränering av Hagsta skola
 • Utveckling av utställning, Kulturföreningen Norrsundets Arbetarmuseum.
 • Förstudie: Utredning av intresset för kooperativa hyresrätter i Bergby och Norrsundet.
 • Renovering av traktor, Norrsundets IF
 • Robotgräsklippare till Vifors, Norrham.
 • Inköp av snöskoter för spårning av skidspår och skoterutbildning, Hamrångefjärdens IK.
 • Upprustning av gamla busskuren i Norrsundet

Relaterad information

Länkar
Gävle kommun

Gävle kommuns ytterområdessatsning

Styrdokument – Hamrångegruppen

Stadgar Hamrångegruppen
Hantering av personuppgifter

Protokoll & bilagor

Hamrångerådet

Rådsprotokoll & bilagor

Info från Gävle kommuns Lokala utvecklingsledare

Informations dokument